زیبا متن : مرجع متن های زیبا

اندرون با تو چنان انس گرفتست مرا
که ملالم ز همه خلق جهان می آید

ZibaMatn.IR