زیبا متن : مرجع متن های زیبا

کیستی که من
این گونه به جد
در دیار رویاهای خویش
با تو درنگ می کنم …...

ZibaMatn.IR