زیبا متن : مرجع متن های زیبا

-بس که خمیازۀ فریاد کشیدم،
دیری‌ست ؛
خواب‌هایم همه کابوس،
همه فریادند…

ZibaMatn.IR