متن شرقی

زیبا متن : مرجع متن های زیبا

جملات شرقی

جمله شرقی