متن عشق

زیبا متن : مرجع متن های زیبا

جملات عشق

جمله عشق

عشق
پیچکی ست
که دیوار نمیشناسد!...


متن گروس عبدالملکیان
کاربر زیبا متن مهربانو(فرشته ی پاییزی)
ارسال شده توسط
مهربانو(فرشته ی پاییزی)

ارسال پروفایل در پروفایل گرام