متن خدا

زیبا متن : مرجع متن های زیبا خدا

سه شنبه , ۲۶ تیر ۱۴۰۳

جملات خدا

جمله خدا

توکل کردن یعنی امید ب خدا...متن جملات کوتاه
کاربر زیبا متن مرتبط با علم روانشناسی/نویسنده/داستان نویس
ارسال شده توسط
مرتبط با علم روانشناسی/نویسنده/داستان نویس
عکس نوشته جملات کوتاه توکل کردن یعنی امید ب خدا

در حوالی ما خدا است

المیرا پناهی درین کبود(نویسنده)...متن المیرا پناهی
کاربر زیبا متن مرتبط با علم روانشناسی/نویسنده/داستان نویس
ارسال شده توسط
مرتبط با علم روانشناسی/نویسنده/داستان نویس
عکس نوشته المیرا پناهی در حوالی ما خدا است خدا

انتشار متن در زیبامتن