متن خدا

زیبا متن : مرجع متن های زیبا

جملات خدا

جمله خدا

خدایا من به غیر از تو که دارم مگر؟؟...

متن خاص
کاربر زیبا متن عطیه چک نژادیان
ارسال شده توسط
عطیه چک نژادیان

ارسال پروفایل در پروفایل گرام