پیامک

زیبا متن : مرجع متن های زیبا

متن پیامک

تکست

ذوق های ذوق مرگ شده:)...

متن خاص
کاربر زیبا متن Negar-Vatankhah
ارسال شده توسط
Negar-Vatankhah
ز گهواره تا گور بی خیال!...

متن خاص
کاربر زیبا متن Negar-Vatankhah
ارسال شده توسط
Negar-Vatankhah
بی گناه گرفتار شده ایم!...

متن خاص
کاربر زیبا متن Negar-Vatankhah
ارسال شده توسط
Negar-Vatankhah

ارسال پروفایل در پروفایل گرام