متن دوست

زیبا متن : مرجع متن های زیبا

جملات دوست

جمله دوست

دوستای امروزی که دوست نیستن
سم خالصن...


متن هادی چشم براه
کاربر زیبا متن دل نوشته های هاتف چشم براه
ارسال شده توسط
دل نوشته های هاتف چشم براه

ارسال پروفایل در پروفایل گرام