متن کوتاه

زیبا متن : مرجع متن های زیبا

جملات کوتاه

جمله کوتاه

ای برف تو کنارم بنشین ......

متن برف
کاربر زیبا متن Sobhanvakili
ارسال شده توسط
Sobhanvakili
قدر هم دیگر را بدانید...

متن خاص
کاربر زیبا متن پرهام جعفری بیوگرافی
ارسال شده توسط
پرهام جعفری بیوگرافی

ارسال پروفایل در پروفایل گرام