متن کوتاه

زیبا متن : مرجع متن های زیبا

جملات کوتاه

جمله کوتاه