متن مادر

زیبا متن : مرجع متن های زیبا

جملات مادر

جمله مادر

مادر شدم

مادرم نشدم...


متن رزیتا نجفی
کاربر زیبا متن شعرکوتاه رزیتانجفی
ارسال شده توسط
شعرکوتاه رزیتانجفی

ارسال پروفایل در پروفایل گرام