متن خاص

زیبا متن : مرجع متن های زیبا

جملات خاص

جمله خاص

قدرِ زنده رو ندونن
مردن عاقلانس🙂💔...


متن خاص
کاربر زیبا متن نویسنده/َشاعر/گیتاریست
ارسال شده توسط
نویسنده/َشاعر/گیتاریست

ارسال پروفایل در پروفایل گرام