بیو غمگین

زیبا متن : مرجع متن های زیبا بیو غمگین

جمعه , ۱۹ خرداد ۱۴۰۲

بیو غمگین تلگرام

بیو غمگین اینستاگرام

درد می کند نبودن هایت درون قلبم


المیراپناهی درین کبود...متن المیرا پناهی
کاربر زیبا متن المیراپناهی درین کبود -نویسنده -روانشناس
ارسال شده توسط
المیراپناهی درین کبود -نویسنده -روانشناس

آسمان دلم ابریست
نویسنده :خانم المیراپناهی درین کبود...متن المیرا پناهی
کاربر زیبا متن المیراپناهی درین کبود -نویسنده -روانشناس
ارسال شده توسط
المیراپناهی درین کبود -نویسنده -روانشناس

ارسال پروفایل در پروفایل گرام