100 متن کوتاه جملات حکیمانه ۱۴۰۳ جدید 2024

متن های کوتاه درباره جملات حکیمانه

100 متن کوتاه جملات حکیمانه ۱۴۰۳ جدید 2024
کپشن جملات حکیمانه برای اینستاگرام و بیو واتساپ

دروغ به معنای گفتن
حرف ناراست نیست

بلکه به معنای نگفتن
حرف راست می باشد

بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


عکس نوشته خاص دروغ به معنای گفتن حرف ناراس

لینک متن

افرادی که عاشق گل و گیاه هستند

هم عمر بیشتری می کنند و هم

قابل اعتماد تر می باشند

بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


عکس نوشته جملات خاص افرادی که عاشق گل و گیاه هستند

لینک متن

برای هدف ها صبر کن
برای خواسته ها اصرار کن
برای لذت ها اقدام کن
برای فرصت ها اجبار کن
غم را انکار و برای شادی
افتخار کن

بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


عکس نوشته جملات حکیمانه برای هدف ها صبر کن برای خواست

لینک متن

برای شادمانی دلیلی

بهتر از زدودن غم از

چهره دیگران نخواهی یافت

بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


عکس نوشته جملات حکیمانه برای شادمانی دلیلی بهتر از

لینک متن

تعصب در هر حالتی نشانه

عدم آگاهی شخص نسبت

به موضوع است

بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


عکس نوشته جملات حکیمانه تعصب در هر حالتی نشانه ع

لینک متن

اگر نمی توانی کسی را ببخشی
به یاد آر کسی را که تو از او انتظار بخشش داری پس ببخش تا بخشیده شوی جانا

بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


عکس نوشته جملات حکیمانه اگر نمی توانی کسی را ببخشی ب

لینک متن

اگر مارگزیده از ریسمان می ترسید
این همه کشف و اختراع توهمی
بیش نبود

بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


عکس نوشته جملات حکیمانه اگر مارگزیده از ریسمان می ترسی

لینک متن

به تنبلی : حکمت
به تلاش : رحمت
به بهره : قسمت
و به ناکامی : ذلت
می گوییم و کلا چیزی به ما مربوط نیست
امان از جهل

بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


عکس نوشته جملات حکیمانه به تنبلی حکمت به تلاش رحم

لینک متن

عمق فاجعه یعنی :
با عقیده جنایت کنی و
با حقیقت تبرئه شوی

بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


عکس نوشته جملات حکیمانه عمق فاجعه یعنی با عقیده جن

لینک متن

علم اگر منتشر گردد
جهان گلستان می شود
عقیده اگر منتشر نگردد
اینچنین است

بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

یادتان باشد
کسی که می بخشد
شما را نمی بخشد
حق خودش را می بخشد

بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

وقتی جز تفکر خودت هیچ تفکری را درست ندانی در توهم هستی
زمانی این توهم را برای بقیه می خواهی در تحجر هستی
و آنگاه که توهم خود را به دیگران تحمیل کنی در توحش به سر می بری

بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

ما با ضریب شانس یک در یکصد میلیارد
تنها معجزه جهان بودیم و همواره به
دنبال معجزه می گردیم .....افسوس

بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

ما می توانیم میلیاردها کهکشان کشف کنیم
یا هوشی بسازیم که از خودمان دقیق تر باشد
اما هرگز و هرگز قادر نیستیم که نفهمیم

بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

فهم شما در برخورد با
آدم نفهم رشد می کند و
در برخورد با آدم فهمیده
تربیت می گردد

بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

بزرگ ترین لذت : آموزش
بزرگ ترین ثروت : علم
بزرگ ترین فاجعه : جهل
بزرگ ترین زیبایی : مهربانی
بزرگ ترین اسرار : عشق
بزرگ ترین نعمت : آگاهی
و بزرگ ترین افتخار : تواضع است
بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

هر چه میزان تملک شما
نسبت به عزیزانتان بیشتر شود
تعلق شما نسبت به آنها کاهش
پیدا می کند . بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

هر چه بیشتر تلاش کنی برای
تبرئه خودت بیشتر متهم می شوی
کسی که اتهام را نپذیرد میلی به
تبرئه خود ندارد . بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

هیچ عقیده ای از بین نخواهد رفت
مگر به دست پیروانش ، دشمن
توهم است . بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

هیچ حقیقتی نیاز به دفاع ندارد
از هر چیزی دفاع می کنی
آن را توهم بدان . بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

لازم نیست زیر پای زنان
بهشت قرار دهید . فقط
کاری نکنید که زیر پایش
بلغزد که در این حال همه
مردمان شما افراد لغزشی
به دنیا می آیند . بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

لعنت به هر چیز خوبی که
باید از دیگری بشنوم نه از
ندای درون خودم .
بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

بدترین آشنای تو : تنبلی
بدترین دوست تو : جهل
بدترین رفیق تو : حماقت
بدترین همراه تو : تعصب
بدترین راهنمای تو : بی رحمی
و بدترین اعتبار تو : خشونت است
بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

بهترین آشنای تو : آگاهی
بهترین دوست تو : علم
بهترین رفیق تو : عقل
بهترین همراه تو : خِرَد
بهترین راهنمای تو : وجدان
و بهترین اعتبار تو : رفتار نیک است
بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

در هر موردی با تعصب حرف زدی
یقین کن که در آن مورد هیچ گونه
دانش و آگاهی نداری .

بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

در هر موردی با تکبر حرف زدی
یقین کن که در آن مورد دانش
و آگاهی شما تا حدود زیادی
غلط است

بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

در هر موردی با تزلزل حرف
زدی بدان که خودت به درستی
سخنانت اطمینان نداری .

بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

در هر موردی با تمرکز حرف
زدی بدان که به بالا بودن
دانش طرف مقابل
یقین داری

بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

اگر قدرت پشتیبان عقیده گردد
هیچ محصولی جز جنایت نخواهد داشت

بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

واژه تسلیت مخدری است که
همواره در مسلخ آن غیرت را
سر می بُرند
بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

معمولا ناراحتی کسی از عمل شما
بیان گر انجام مکرر آن عمل از سوی
خود آن شخص می باشد

بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

نیازی نیست بر سر اثبات وجود خدا با هم
بجنگید ، کافی است ریشه وجود خود را
ثابت کنید ....بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

صدها برابر بیشتر از دروغ ، کاربرد
کثیف صداقت نابودمان کرد

بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

اگر تردید داری عقیده ات درست است یا نه
ببین که باید از آن دفاع کنی یا خیر
آنچه درست باشد هیچ نیازی به دفاع ندارد

بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

آنان که معتقد بودند
نمک هرگز نمی گندد
خودشان گندیدند

بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

اگر با خودت صادق باشی
اعتراف می کنی اسیر صفاتی هستی
که همواره از آنها ابراز تنفر می نمایی
بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

این میل به پیروز شدن در ما آنقدر
شدید است که می توان عمق شکست
را در آن نظاره کرد

بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

با عقیده خلوت کن

با عقل زندگی کن

با عشق بندگی کن

بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

چه توهم سیاهی است
شکایت باران را پیش ابر می بریم
و برای در امان ماندن از آتش به
خورشید توکل می کنیم . اشتباه کردن
حق ماست ولی در اشتباه ماندن
جهل ماست

بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

دنبال حرف هایی نباش که
دوست داری بشنوی
طالب حرف هایی باش که
باید بشنوی

بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

افسوس همواره دنبال اسطوره می گردیم

و خودمان هیچ میلی به اسطوره شدن نداریم

بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

اسیدی که یک عمر خوراک تو را هضم می کند
پس از مرگت خودت را هم هضم می نماید

بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

اوضاعی که من می بینم از غم و یاس
گذشته است ما زندگی نمی کنیم تنها
مدتی مرگ را فریب می دهیم . همین

بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

بی شعوری یعنی بر سر
عقیده جنایت کنی و سپس
به دنبال حقیقت بگردی

بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

امروز نقش خود را خوب ایفا نمی کنیم
و فردا این کوتاهی سبب دردسر می گردد
آنگاه ما بهش می گوییم شانش و اقبال

بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

ریشه تمامی جنگ های ما همواره
پایبندی ما به صلح طلبی است

بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

شکر گزار باش ولی قانع هرگززززز
حد تو بی نهایت است
مانند دنیایت ای انسان

بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

اگر عشق را پوچ می خوانی دلیلش این است که بارها عاشق شدی و دیگر برایت معنی ندارد مانند قله ای که اگر زیاد فتح گردد دیگر قله نیست تفرجگاهی عمومی است...بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

اگر زندگی را خوب نیاموزی و زیبا ندانی ، مرگ پایان غم انگیز تو خواهد بود

بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

اگر برای حفظ داشته هایت تلاش کنی
نداشته هایت را بدون زحمت به دست
خواهی آورد . بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

تنها زمانی از کار خود نتیجه عالی می گیری
که آن کار را بدون در نظر گرفتن نتیجه ،
عالی انجام دهی . بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

اگر زحمات شما به نتیجه نمی رسد محدوده
رشد خود را تغییر دهید . مثلا اگر بخشدار یک منطقه کوچک هستین استعفا داده و بروید آبدارچی یک اداره در پایتخت شوید
بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

دقیقا زمانی استعدادهای شما نادیده گرفته می شوند که سعی دارید آنها را در معرض دید دیگران قرار دهید . خصلت ما آدمها این است که به هر چیز مرموز گرایش داریم نه چیزی که برایمان آشکار گردد ... بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

با داشتن سرمایه موفقیت حاصل نمی گردد
کسب مهارت لازم در به کار گیری سرمایه شما را موفق می نماید . درک اینکه وقت طلاست تاثیری بر شما ندارد بلکه نحوه استخراج این طلاست که باید فرا گیرید . بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

هر کسی در هر موضوعی به شما گفت صاحب اختیاری تردید مکن می خواهد به آن کار وادارت کند
بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

هر که شما را از انجام عملی منع کرد بدانید خودش مرتکب آن عمل گشته است یا برعکس جسارت انجام آن عمل را ندارد .

بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

هر گاه فکر کردی زندگی پوچه اقدام به خود کشی کن ، خواهی دید ارزش جان شیرین را ، پس بهانه نیاور ، بها بپزداز ❤❤ بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

درستی یا نادرستی هر کس و هر چیز را از تبلیغاتش دریاب . هر چه تبلیغ بیشتر نادرستی آن شخص یا چیز بیشتر است

بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

از سوختن نگردید پروانه مظهر عشق

سر زد زِ پیله تا شد ، کِرمی بَدَل به گوهر

بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

سرزمین قلبت را به هیچ کسی وا مگذار ،
خیلی خیلی که عزیز بود
قطعه زمینی از سرزمین قلبت را به او اختصاص بده
نه بیشتر

بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

عقیده تا وقتی در دل باشد زیباست
بیان شود ایجاد ناراحتی می کند
تبلیغ شود سبب دشمن تراشی می گردد
و اگر تحمیل شود به مرور از بین می رود
بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

دانش تا زمانی در دل کسی است بیهوده است
بیان گردد ایجاد دانش پژوهی می کند
تبلیغ گردد تبدیل به علم می گردد
حتی اگر تحمیل هم شود چون به صلاح ماست دلچسب است . بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

اگر با تلاش زیاد موفق نمی شوی باید بدانی موفقیت محصول تلاش و کار سخت نیست موفقیت صرفا یک قرارداد ذهنی است اگر با تدبیر پای آن را امضا کنی آن وقت حس خواهی کرد موفقیت را ......بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

از کسی که محبتش را به
زبان می آورد فاصله بگیر
او عاشق نیست کاسب است
بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

تا زمانی که دقیق نمی دانی
هدفت از زندگی چیست از
جای خود تکان نخور چرا که
باید در راستای هدف دیگران
قدم برداری
بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

تمام عمر گران را هدر دادیم تا بفهمیم چه کس یا چه چیزی مقدس است چه محترم است و یا چه منفور است و هیچ نادانی هم به ما نگفت خود ما که هستیم و دارای چه ارزشی می باشیم و باید چه کنیم افسوس
بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

تا زنده ایم تمرین مرگ می کنیم و زنده بودنمان را تباه می نماییم ، مرگ را که حس می کنیم با سرعت به سوی زندگی باز می گردیم که نمی شود و بدتر اینکه مرگ را هم هرگز نخواهیم فهمید
بابک حادثه 😔😔😔😔

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

جهل سیاه یعنی لذت طلبی را گناهی نابخشودنی می دانیم ولی خودمان
حاصل اوج لذت طلبی هستیم

بابک حادثه 😐😐😐😐

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

جهنمی آکنده از شراب خواران
و بهشتی مملو از شراب ناب
شگفتا آیا گناه جغرافیا دارد؟
بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

دیده هایمان را غلط می دانیم و نادیده هایمان را می پرستیم افسوس ....بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

علم خود را می فروشیم و جهل خود را تحمیل می کنیم . خود را اشرف مخلوقات می دانم و همچنین موجودی ضعیف و بی ارزش .
بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

مرتب به یقین خود شک و به شک خود یقین می کنیم . عمق فاجعه اینجاست از چیزهایی تا پای جان دفاع می کنیم که هیچ اطلاعی در خصوص آنها نداریم . 😐😐 بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

در دوران آشنایی دوری کنید از پسری که درباره روز مره زندگی اش چیزی نمی گوید و دختری که همواره از روز مره زندگی خود حرف می زند . بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

دانش را فریاد بزن ، خوبی را تقسیم کن ،
عشق را تجربه نما ، حقیقت را کشف کرده و عقیده ات در دل نگهدار تا آرامش یار تو باشد
بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

بارها شنیده اید آدم ها شبیه حرف هایشان نیستند ، دلیلش این است که آدم به صورت غریزی ادعای چیزی را می کند که در حسرت آن است وگرنه چیزی را که داشته باشد را نیازی به بیانش نیست . بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

نان عاشق را آجر کنی هرگز در زندگی سیر نخواهی شد . نان مظلوم را آجر کنی به اهدافت هرگز نمی رسی و اگر نان عالِم را آجر کنی ، عقل سالم را از کف می دهی بی تردید.
بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

آنچه می آموزی با تکرار ، آنچه می دانی با
کردار ، آنچه می بینی با انتظار ، آنچه می
شنوی با آرام و قرار ، آنچه می گویی با دقت
بسیار و آنچه می خواهی را با اعمال فشار
شکوفا گردان ... بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

از بزرگان فقط بیاموز ، هرگز کسی را الگو مکن ، یادت باشد مدل تو هرگز تکرار نخواهد شد ، پس با الگو قرار دادن کسی الگوی خود را نابود مکن ...
بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

از آنچه می دانیم سخن نمی گوییم و در مورد آنچه که هیچ دانشی نداریم با حرارت و تاکید کنفرانس می گذاریم ، این دیگر چه مرضی است ....بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

برابری زن و مرد ممکن نمی شود در جامعه ای که معتقد است زن از دنده مرد است و.......... برابری ابتدا در تفکر ، سپس در بیان و در آخر در عمل محقق می گردد . بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

ذلّت زمانی گریبان گیرمان می شود که :
انسانیت را فدای آدمیت می کنیم . به زبان ساده رشد و شخصیت والای خود را فدای غریزه خود می نماییم . افسوس . بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

ژرف اندیشی در کار نادرست بهتر از سطحی نگر بودن در کار درست می باشد . بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

صبر به معنای تحمل شرایط نیست بلکه به معنای پذیرش آن است .
بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

ضربان قلب شما بهترین هشدار برای از دست دادن زمان است . بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

ضایع کردن حق دیگران ، فرصت یکباره زندگی ات را تباه خواهد ساخت .
بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

ضیافتی که به بهای درد و رنج دیگری برپا شود ، ویران می گردد . بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

غم دنیا را مخور وقتی که شادی آن سهم تو نیست . بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

غروب می کنیم در تاریخی که سالی یک بار بی خبر از آن رد می شویم ، پس تا می توانی بتاب و پر فروغ باش بر پهنه زندگی ات ای انسان .... بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

غربتی تلخ تر و غمناک تر از بی کسی نخواهی یافت ... بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

مهربانی یعنی محبت کردن به دیگران همانگونه که هستند نه آنگونه که تو می خواهی باشند ......بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

موجودات مظلومی هستیم : زاده از تخیل ، در بند تذکر ، با حس تنفر ، محکوم به تفکر ، معتاد به تحجر ، مجبور به تعهد ، و مدفون به تعفن 😔😔....
بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

مهمترین و بنیادی ترین سوال آدم ها در طول حیات این است : هدف از پیدایش آدم چیست ؟ اگر واقعا پاسخ را می خواهی ، خودت را از تمامی عقاید و تعاریفت کم کن ، پاسخ را آشکارا خواهی دید !!.... 🤔🤔 بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

از کسی که ادعا دارد تو را بیشتر از خودش دوست دارد فاصله بگیر . اگر کسی خودش را بیشتر از همه دوست نداشته باشد نمی تواند دیگری را دوست بدارد آن هم بیش از خود .... بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

بله پایان شب سیه سپید است ، اما تو آیا شب زنده دار خوبی هستی یا در خواب غفلتی ؟بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

با عقل بیاموزی شیرین .

با عقیده بیاموزی تند .

با تجربه بیاموزی تلخ .

و اگر نیاموزی بی مزه ای .

بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

دشمن شما مقابل شماست از او نترسید . بلکه همواره از دوست خود در هراس باشید که دستش در دستان شماست و به روی شما می خندد .
بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

ریشه تمامی جنگ ها ، درگیری ها و دعواهای بشر در طول تاریخ بر سر عقیده بوده است ، چرا با اندیشه آشتی نمی کنیم ؟ بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

ضعف خود را سریعا رفع کن ، و هرگز به زبان نیاور ، هرگززززز . بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

طلبکار بودی ، بدهکار را تهدید مکن و اگر بدهکار بودی ، طلبکار را تحقیر مکن .
بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن

طالب ثروتی ، علم بیاموز ، طالب علمی ، ثروتمند شو . این دو هیچ برتری نسبت به هم ندارند و برای شکوفا شدن باید هر دو را یکسان داشته باشی . بابک حادثه

ارسال شده توسط شاعرانه های بابک حادثه

متن بابک حادثه


لینک متن


انتشار متن در زیبامتن