زیبا متن : مرجع متن های زیبا

باران را بفهم

برای فهمیدنش کافیست .... بلد ... باشی

بلد باشی نور را ببینی

بلد باشی خیس شوی، شسته شوی از نا آرامی

بلد باشی خودت را تسلیم کنی

تسلیم باران !

تسلیم خیسیِ بی مثالش !

تا روحت به طراوت برسد

سبک شوی، بدون بال پرواز کن

برای پرواز، بال داشتن که اجبار نیست

فقط کافیست، خودت را خالی کنی از تمام سنگینی ها ، آن وقت سبک می شوی و ... به وقت پرواز... رها می شوی در آسمان !

عمیقا باور کن، سبک خواهی شد !

باران که بارید ....

حسش کن

بویش کن

لمسش کن

نگاهش کن ، نگاهش کن ، نگاهش کن

گوش کن صدای آوازش را

از نو زنده خواهی شد، رفیییق

یاحق

الهه فاخته
ZibaMatn.IR
متن الهه فاخته ارسال شده توسط
متن الهه فاخته


ZibaMatn.IR
امتیاز دهید
5.0 امتیاز از 1 رای

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید

ارسال پروفایل در پروفایل گرام