زیبا متن : مرجع متن های زیبا

جایی خواندم پرنده ای که به روی شاخه درخت نشسته
هیچوقت نگران شکستن شاخه و سقوطش نیست
زیرا او به شاخه درخت اعتماد نکرده بلکه به بال و پر خودش اعتماد دارد
آن روز فهمیدم زنی که قوی است ...
زنی که اعتماد بنفس دارد ..
.زنی که می داند دویدن آهو از چشمهایش زیباتر است
زنی که در شرایط بحرانی زندگی همیشه یک راه دوم در آستین دارد
این زن فقط می تواند یک پرنده باشد
حتی یک گنجشک پرنده مادر
که فقط به بالهایش ایمان دارد
نه به هر شاخه درختی
و بخاطر همین تا همیشه فانوس روشن خانه اش آبی تر
اجاق خانه اش گرمتر
و کودکانش شادتر هستند

ZibaMatn.IR

ارسال پروفایل در پروفایل گرام