زیبا متن : مرجع متن های زیبا

تا می‌توانیم دوست بداریم ، زمانه درنگ و تردید و اما و اگر نیست ؛ وقت تنگ است و فاصله بین بودن تا نبودن بسیار اندک !
انگار باید دیوانه‌وار دوست داشت و عاشقی کرد از بس همه‌چیز به آنی وابسته است ...

ZibaMatn.IR
عکس نوشته تا می‌توانیم دوست بداریم زما
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته تا می‌توانیم دوست بداریم زما...