متن فاصله

زیبا متن : مرجع متن های زیبا فاصله

یکشنبه , ۲۴ تیر ۱۴۰۳

جملات فاصله

جمله فاصله

دلتنگ فاصله ای هستم که در لحظه ها پنهان شدند ....متن دلنوشته کوتاه
کاربر زیبا متن مرتبط با علم روانشناسی/نویسنده/داستان نویس
ارسال شده توسط
مرتبط با علم روانشناسی/نویسنده/داستان نویس

انتشار متن در زیبامتن