متن فاصله

زیبا متن : مرجع متن های زیبا فاصله

جمعه , ۲۴ فروردین ۱۴۰۳

جملات فاصله

جمله فاصله

دلتنگ فاصله ای هستم که در لحظه ها پنهان شدند ....متن دلنوشته کوتاه
کاربر زیبا متن المیراپناهی درین کبود -نویسنده -روانشناس
ارسال شده توسط
المیراپناهی درین کبود -نویسنده -روانشناس

انتشار متن در زیبامتن
×