زیبا متن : مرجع متن های زیبا

من از قول مردانه
هیچ خیری ندیده ام...
اگر خیلی مردی قول زنانه بده!!!

ZibaMatn.IR