متن sms

زیبا متن : مرجع متن های زیبا

جملات sms

جمله sms

به دهن سگ دریا نجس نمیشه...

متن خاص
کاربر زیبا متن ____haniyeh__h
ارسال شده توسط
____haniyeh__h

ارسال پروفایل در پروفایل گرام