زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

ﺭﻓﺘﻢ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ، ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﺰﻧم

ﺍﻧﻘﺪر ﺻﻒ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻮﺩ ﯾﺎﺩﻡ ﺭﻓﺖ ﺗﻮ ﺻﻒ ﺑﻨﺰﯾﻨﻢ
ﻭﻗﺘﯽ ﺭﺍﻩ ﺑﺎﺯ ﺷﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﺗﺮﺍﻓﯿﮏ ﺩﺭﺍﻭﻣﺪﻡ ﮔﺎﺯﺷﻮ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺭﻓﺘﻢ!

ﺍﻻﻥ ﺑﺎ ﯾﻪ 4 ﻟﯿﺘﺮﯼ ﻟﺐ ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﭘﺴﺖ ﻣﯿﺰﺍرم
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته خنده دار ﺭﻓﺘﻢ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﺰﻧم ﺍﻧﻘ
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته خنده دار ﺭﻓﺘﻢ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﺰﻧم ﺍﻧﻘ...انتشار متن در زیبامتن