زیبا متن : مرجع متن های زیبا

نام من
بر لبان تو
کانون زلزله ی عشق است
صدایم که میکنی
جهانم می لرزد
ZibaMatn.IR

ZibaMatn.IR
عکس نوشته نام منبر لبان توکانون زلزله ی
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته نام منبر لبان توکانون زلزله ی...


ارسال پروفایل در پروفایل گرام