متن کوتاه دیوونه

زیبا متن : مرجع متن های زیبا

جملات کوتاه دیوونه

جمله کوتاه دیوونه