متن عاقل

زیبا متن : مرجع متن های زیبا

جملات عاقل

جمله عاقل