زیبا متن : مرجع متن های زیبا

ما با هر تبسمت هزاران بار می شکفیم و با هر تپش قلبمان هزار بار نامت را میخوانیم

اگر بر روی زمین تنهاییم، ولی تو مثل ماه نگاهمان میکنی

ما بر وجود نازنینت سجده شکر میگذاریم.

تولدت مبارک. پدر/ مادر/ خواهر / برادر / همسر


️️️

ZibaMatn.IR

ارسال پروفایل در پروفایل گرام