زیبا متن : مرجع متن های زیبا

روز مرد و روز پدر مبارک
پدر عزیزم ، جانم فدای تمام مهربانی های بی وقفه ات ، تو قشنگ ترین نقاشی خدا هستی که با تو هستی معنا گرفت ، یک جا نوشته بود (( تو بخند من زنده بمانم ))
راستش وقتی میخندی تمام ناراحتی های عالم هم اگر در دلم باشد رنگ میبازند .
نمیدانم تو را به کدام واژه تشبیه کنم
کوه ، عشق ، یا دلیل برای زنده گی
ولی تو از تمام واژه های که میشناسم قشنگ تری .

دختر که باشی عجیب پدر برایت
سنگ تمام میگذارد ، تمام ناز هایت را به جان میخرد
پسر که باشی پدر را به چشم یک کوه میبینی ...
این پدر قشنگ ترین نقاشی خلقت خداست
پدرم روز مبارک
ای مرد ترین مرد دنیا ❤️

فرزاد هاشم زاده
ZibaMatn.IR

ZibaMatn.IR

ارسال پروفایل در پروفایل گرام