زیبا متن : مرجع متن های زیبا

روح تو را که دید خدا، گوهر آفرید
احساس را دمید به گل، دختر آفرید
ZibaMatn.IR

ZibaMatn.IR

ارسال پروفایل در پروفایل گرام