زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

بعد تو
قلم
بی حیا
شده
است
هی
می رقصد
و
آمدنت
را
می نویسد
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR
عکس نوشته بیژن سام بعد توقلمبی حیاشدهاستهیمی رقصد
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته بیژن سام بعد توقلمبی حیاشدهاستهیمی رقصد...انتشار متن در زیبامتن