زیبا متن : مرجع متن های زیبا

هر کس سزاوار فرصتی دیگر است
اما نه برای تکرار همان اشتباه...!

ZibaMatn.IR