زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
5.0 امتیاز از 2 رای

با جنایتکار دوستی کن .
با خسیس تجارت کن .
با جاهل مناظره کن .
با فاسد معاشرت کن .
با بی ادب هم کلام شو .
با بی اعتبار همکار شو .
اما هرگز و هرگز و هرگز
به دروغگو نزدیک مشو
چرا که آنچه هست را انکار می کند
و معلوم نیست تو را به چه مصیبتی
دچار نماید ..... بابک حادثه
ZibaMatn.IRZibaMatn.IR

انتشار متن در زیبامتن