100 متن کوتاه چامک ۱۴۰۳ جدید 2024

متن های کوتاه درباره چامک

100 متن کوتاه چامک ۱۴۰۳ جدید 2024
کپشن چامک برای اینستاگرام و بیو واتساپ

وقتی تفنگ شعار مرگ داد
گل رز
در تابوت خوابید!عکس نوشته گل رز وقتی تفنگ شعار مرگ داد گل رز

لینک متن

تمام شب
به تو فکر کردم
صبح
ستاره بود که از چشم هایم فرو می ریختعکس نوشته ستاره تمام شب به تو فکر کردم صبح

لینک متن

خنده
زیباترین هدیه ی پاییز
بر لب غمگین انارعکس نوشته زیباترین خنده زیباترین هدیه ی پاییز ب

لینک متن

قایقت می شوم
بادبانم باش
بگذار هر چه حرف پشت سرمان می زنند
باد هوا شود ،
دورترمان کند.عکس نوشته بادبان قایقت می شوم بادبانم باش بگذ

لینک متن

سنگ ماه را
به سینه می زند
برکهعکس نوشته ماه سنگ ماه را به سینه می زند بر

لینک متن

هوای آمدنت
ایستگاه را هوایی کرده است
مرا ...
بی هوا دیوانه!عکس نوشته استوری هوای آمدنت ایستگاه را هوایی ک

لینک متن

در که بسته می شد
پنجره ها باز برای سقوطی آزادعکس نوشته پنجره در که بسته می شد پنجره ها باز

لینک متن

مانده ام
خیره به راهی ...
که تو را چون باد برد.عکس نوشته هما کشتگر مانده ام خیره به راهی که

لینک متن

آن سوی مرز خیال
ابرکی
می باردعکس نوشته ابرکی آن سوی مرز خیال ابرکی می بار

لینک متن

جنگل
وارونه افتاده در آب
سایه ی یک درخت کم می شود
با هر رفت و برگشت اره ماهی هالینک متن

پرده ها
جنگ در جبهه ی دیوار است!
با ادامه ی حصر پنجره ها.لینک متن

زندگی بعد از تو
چنگی به دل نمیزند
تنها کمانچه غمگین است
که مینوازدلینک متن

بیا دوباره کوچه را
خاکی کنیم
از این آسفالت های سرد
بوی آمدنت بلند نمی شود.لینک متن

به خاطر آوردم
خود را
ابر سرگردان!لینک متن

خاکسترم گفت
آتش را می بخشم
تبر را هرگز...لینک متن

من که از خود بیزارم!
تو چرا آینه به دست
روبرو ایستاده ای؟لینک متن

دور از تو
درختی خشکیده...
عاشق تبر!!لینک متن

شکسته سد چشم هایم
بگذار انگشت وفایت را
که این شناسنامه
پتروسی فداکار می خواهدلینک متن

آخر داستان ما
نقاشی
از تصویر تو بود
که آن را با
آهی کشیدملینک متن

سایه به سایه...
همسایه ات گشته ام
جدا جدا می شود هر بندم
اگر در بندم نباشیلینک متن


کسی چه می داند
امروز آرزوی کدام دیروز است؟!
و فردا در پس کدام کوچه
تو را خواهم دیدلینک متن

فصلی
به نام چمدان
در تقویم عاشقانه ها
روی زمستان را
سفید می کندلینک متن

خسته از
همهمه ی مرغان دریایی
نور فانوسی
به گل نشسته است
در ساحل متروک املینک متن

نفت / زیر پایش بود
کودکی که فقر
استخراج می کردلینک متن

چشمهایش نگذاشت
یک دل سیر
نگاهش / به ... کنملینک متن

وصله می زنم
کفش های رابطه را
نخ که بدهیلینک متن

چقدر نقطه چین...!
مرگ که نقطه نداردلینک متن

سنگی که شیشه ها را می شکند
کنار ماهی ها
چقدر آرام استلینک متن

چه خیال های تا به تایی
که با موهای تو
نبافته املینک متن

عاجز فاصله ام
ثانیه هم دل تنگی ستلینک متن

فردایی در کار نیست
ما را می خوابانند
تا ندانیم دوباره
در آغوش امروز
متولد می شویملینک متن

مارش عزا می زد
شکم گرسنه ای که
خواب کیک زرد
برایش دیده بودند!لینک متن

جنگ
آواز چند گلوله است
و رقص جای خالی ات
پشت خاکریز تنملینک متن

می روم سوی خیال
تن به صخره می کوبانم!
از تنم...
هزار لاله می روید.لینک متن

لحظه خونین شدن قلبم
یادت هست؟
وقتی که پنجه انداختی
به رفتن


متن عبدالعظیم خویی


لینک متن

و پس از مرگ
مرا تنگ در آغوش بگیر
حقم این است
که در موطن خود دفن شوملینک متن

آنقدر به دنبالت
دویده ام
بند دل کفش هایم
بریده استلینک متن

می کشد فریاد
نگاه تو
در قاب خالی دیوارلینک متن

دستان کوچکت
چنگهای بزرگی
به دل می زنندلینک متنو بیابان
زیر سایه ی درخت
و سار کوچکی
غنوده بر رویای آسمانلینک متن

قطار رفت،
و این ریل سالهاست..
پیراهن به آتش می کشد.لینک متن

گیسو بسته ام
به نسیم آمدنت
بی قراری های دل رالینک متن

اگرچه بسیارند شغال ها
اما بیشه

همیشه به نام شیراستلینک متن

خاطره یعنی؛
لبخند من
درخیال تو…لینک متن

شب ، راه گم می کنم
در خمِ گیسویت
و پیدا می شوم هر روز
در صبحِ چشمانتلینک متن

من یک پرنده ام
ایستاده ام کنار این راه
که درخت بگذرد!لینک متن

مرداب

باور رودی
که جا ماندلینک متن

محکوم به حبس ابد
در سینه ام
عشق را که جانی ستلینک متن


درد را می شستند
سازهای بی صدا
در چنگ رودلینک متن

درد دل هایم را که شنید
جاده چالوسی شد
پر از پیچ و تابِ رفتنلینک متن

افتادن ،

پاداشِ خوش رقصیِ برگ

در مقابل باد.لینک متن

موسیقی عجیبی ست مرگ
بلند می شوی
و آنقدر نرم و آرام می رقصی
که دیگر هیج کس
تو را نمی بیندلینک متن

شب است…
وچهره ام
بیشتر به جنگ رفته است!
تا به مادرملینک متن

آخرین پرنده را هم رها کرده ام
اما هنوز غمگینم
چیزی
در این قفسِ خالی هست
که آزاد نمی شودلینک متن

*غریق*


حلقه ی شکسته ی آب
غرقه ی رویا
پروانه ی کوچکلینک متن

شاعر شدن کار سختی نیست
تو فقط با لبخندت
در خیابان قدم بزنلینک متن

محکم بغل کن..
بستر تنهایی را
در جهانی که
همخوابی هوس را
بدل می زنند به نام عشقلینک متن

پاییز

نامِ فصلی

که تو را بر زمین نهادندلینک متن

پائیز که می آمد
رنگها زرد می شد
و زیر پایش

استخوانها می شکست!..لینک متن

غروب چکیده
بر تن پاییز
دور از...لینک متن

بوته ها دویدند
کدو تنبل ها بزرگتر شدند!لینک متن

آه ...
ای ماه
ماهی تنها را
تو به دریا برسانلینک متن


زل می زند سکوت
به چشمان یارلینک متن

*گل طلایی*


عمرم نداد قد
کم آوردم نگاه
دنیا!لینک متن

* پای لنگ*


سنگ های سیاه
نردبان رویالینک متن


ما دوباره به آبادی برگشتیم.
دیر فهمیدیم !
رفتن…
همه چیز را خراب کرده بودلینک متن


*خیال*

از در بیرون می کندم
می
آیم
پنجره باز بودلینک متن

ابر ابر ابر
ابر ابر
باران باران
باران
باران باران


آهی ست
گرفته سینه ی آسمان رالینک متن

تلخ شد
طعم شیرین شعرهایم
افتاد
شکست
فنجان سفید گل مشکیلینک متن

الف

ب


فضل الفبای وفا

ابوالفضللینک متن


همهمه ی علف زاران
حرف
از باد استلینک متن


تمام سهم من از جاده
پیچیدن به خیال توستلینک متن

پایانه ای ست بی مقصد
راهی که در هیچ ایستگاهی
به تو نمی رسد

پیاده نمی شوملینک متن

تا می کنم
لباس عزامصیبت
پشت مصیبتلینک متن


سوری بپاست
در ٍثور گل ها
صورش دمیده
اسرافیل فصل هالینک متن

طرح زیبایی
در سر ابر است
آبشاری به عظمت دریالینک متن

من خواب های زنی هستم
که بر طاقچه می تابدلینک متن

یک جا بمان
نگاه گندمزار
به هم می ریزدلینک متن

وقتی ابرهای سیاه بیایند
ماه در آسمان نیست
در برکه نیست
در چاه نیستلینک متن

اندیشه ی پرواز
سهم قاب پرندهلینک متن

چشمه
از رفتن نمی ماند حتی گر با هزاران سنگ
پایش بشکنیلینک متن

دریایی دیدم
که از خودش بیزار بود
قایقی که دلش به گل نشستن می خواست
و مردی که
مرز رویا با کابوسش یکی شده بودلینک متن

رودخانه خشک شد
و ماهیان مردند
سنگها اما
حمام آفتاب گرفتند!لینک متن

در یک رستاخیز ساده!
از باورهای پوشالی
شاید عاشق کلاغ شود
مترسکلینک متن

آشناست
به بوی
قدم هات
کوچهلینک متن

به تنگ آمد
دلش
ترکید......
انارلینک متن

بی تاب ام
کاش
بر می گشت
تاب کودکیلینک متن

خفاشی معکوسم
روی فکرهایم راه می روم
روی اندیشه هایم آونگ!لینک متن

ایستادم
چرخ زمان هنوز
می لنگدلینک متن

دریغ از یک سیب
همه را گاز زدند

گناهلینک متن


انتشار متن در زیبامتن