زیبا متن : مرجع متن های زیبا

ارتشِ زیبایی ات کافی ست، آرایش چرا
اینقدر جنگنده! آن هم غیرِ بومی خوب نیست

ZibaMatn.IR

ارسال پروفایل در پروفایل گرام