زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

جمعه
یعنی
شمردن
لحظه های
بی تو بودن

ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید
عکس نوشته جمعه جمعهیعنیشمردنلحظه هایبی تو بود
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته جمعه جمعهیعنیشمردنلحظه هایبی تو بود...انتشار متن در زیبامتن