زیبا متن : مرجع متن های زیبا

دگرگونی روح، روندی تکاملی است.

ZibaMatn.IR