زیبا متن : مرجع متن های زیبا

من همانم
که تو غمگین بشوی
می میرد ....
ZibaMatn.IR

ZibaMatn.IR

ارسال پروفایل در پروفایل گرام