زیبا متن : مرجع متن های زیبا

گر با دگران به زمنی وای به من
ور با همه کس همچو منی
خاک تو سرت!

ZibaMatn.IR