زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
5.0 امتیاز از 1 رای

خواستم از عشقِ تو دوری کنم اما نشد
کُلِّ خود را وقف مهجوری کنم اما نشد
آمدم از پادگان عشق تو با یک فرار
تا تَهِ سربازیَ ام دوری کنم اما نشد
ترسَم این بوده نگاه تو نمک گیرم کند
آمدم دوری از این شوری کنم اما نشد
خواستم مثل رضا خان بر سرِ کشف حجاب
دوریَ از این عشق را زوری کنم اما نشد
آمدم تا خویشتن را نت به نت در چشم تو
چون علی در فیلم سنتوری کنم اما نشد
خواستم آغوش استبدادیت را بشکنم
انقلاب از نوع جمهوری کنم اما نشد
خواستم این خاور نزدیک چشمان تو را
جا به جا با خاورِدوری کنم اما نشد
خواستم تا چلچراغ عشق، را تعویض با
یک چراغ از نوعِ زنبوری کنم اما نشد
من برای کشتن خود قاتلی کردم اجیر
خواستم یک کار ناجوری کنم اما نشد

حسین جعفری جرجافکی
ZibaMatn.IRZibaMatn.IR


انتشار متن در زیبامتن