متن غزل

زیبا متن : مرجع متن های زیبا غزل

یکشنبه , ۲۴ تیر ۱۴۰۳

جملات غزل

جمله غزل


انتشار متن در زیبامتن