زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

آنکه تفرقه می اندازد کثیف
و آنکه به آن دامان می زند کثافت است.
در جامعه ای که مردم آن زیر یک پرچم
سالیان سال در حال زیستن هستند ، افت
دارد که انعطاف پذیر باشند و هر اتهامی را
به یک دیگر بزنند و هر الفاظی را برای یکدیگر به کار ببرند و جالب است هر کدام ادعای اصالت دارند...
به راستی اصالت چیست؟ اصالت یک قوم و یک جامعه از طرز تفکر ، ذهنیت و جملاتی که از دهان آنها بیرون می آید مشخص می شود
ذهنیت یک انسان ، تمام سرمایه آن انسان است.
زمانی ذهنیت به یک سرمایه تبدیل می شود که انسان به مغزش همانند شکمش بنگرد و هر زباله ای را به خوردش ندهد...
هرچند بهتر است انسان رفتاری که با مغزش دارد را با روحش هم داشته باشد...
انسان عاقل برای تقویت مغزش ، کتاب به خورد آن می دهد و برای تقویت روحش صلح و دوستی...
ZibaMatn.IR

کوثرنجفی | نویسنده ارسال شده توسط
کوثرنجفی | نویسنده


ZibaMatn.IR

انتشار متن در زیبامتن