زیبا متن : مرجع متن های زیبا

شب به شب قوچی از این دهکده کم خواهد شد
ماده گرگی دل اگر از سگ چوپان ببرد
ZibaMatn.IR

ZibaMatn.IR

ارسال پروفایل در پروفایل گرام