زیبا متن : مرجع متن های زیبا

حیف است
خوابیدن وقتی زندگی بیرحمانه کوتاه است
اگر در جهانی دیگر همدیگر را یافتیم
این بار بگو دوستم داری
یا من اول بگویم
حیف است نگفتن وقتی زندگی؛
چنین کوتاه است

ZibaMatn.IR
عکس نوشته حیف است خوابیدن وقتی زندگی
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته حیف است خوابیدن وقتی زندگی...