زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

جمعہ
همان مترسک
زمین گیر شده ایست
کہ بار تنهایش را
همان کلاغ هاے دورگرد پر مے کنند
جمعہ همان بغض سرباز شده ایست
کہ هران امادهِ فوران است
جمعہ
همان هواے ابرے و مه الود است
جمعه همان نیمکت هاے خالے و
خیابان هاے سردو
تاریک و خالے از هراحساسیست
جمعہ ...
محبوبِ جانم
ان روز کہ تو
اسمِ چند حرفے ام را
بہ زیبایے انچہ تمام
بہ زبان اورے
دیگر برایم جمعہ اے در کار نیست
وخیابان هاے سرد
همہ از دم چراغانے میشوند و
نیکمت هاے خالے
همہ شاهد عاشقانہ هاے بے تکرار میشوند
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید


انتشار متن در زیبامتن