زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
0 امتیاز از 0 رای

‍ " تقدیم به خانواده شاعر خوب گیلان،زنده یاد سیامک یحیی زاده و خانواده داغدار راحت طلب"

ا پائیز للایی جا بهار اگه واخوابا بو
تی سرخه گول،تی چومه ور سیایی امرا قابا بو

اگه اوپیچسه بشو،بشو تا آسمانه تان
تی خون بخورده دیله مئن،واسوخته خون،الابا بو

اگه اوخوس اوخوفته نا تی سینه تخته خاشه سر
تی قده آهنی ستون ا داغه امرا آبا بو

اگه تی دیل پوره غمه،زنه ده بی شواله جوش
ایروز دینی ا خومه مئن شراب تر از شرابا بو

نه ! تو خیال نوکون فقط تی خانه تاسیانه،ا
خرابه دنیایا دینی،امی سرم خرابا بوبرگردان فارسی:

اگر که با لا لایی پائیز بهار به خواب فرو رفت
گل سرخت روبروی چشمت با سیاهی قاب شد

اگر پیچید و رفت،رفت تا عمق آسمان
درون دل خون خورده ات،خون بخار شد و خشک شد

اگر بختک روی استخوان سینه ات هوار شده
ستون آهنی قدت با این داغ،آب شده

اگر درون دلت غم پر شده و بدون شعله می جوشد
یک روز می بینی که درون این خم شراب تر از شراب شده

نه!تو فکر نکن که فقط خانه تو مکان دلتنگی واندوه است،این
دنیای خراب شده را که می بینی،رو سر ما هم خراب شده
ZibaMatn.IR


ZibaMatn.IR


انتشار متن در زیبامتن