زیبا متن : مرجع متن های زیبا

شما آزاده‌اید؛ راه خود را برگزینید؛ یعنی بیافرینید.

ZibaMatn.IR