زیبا متن : مرجع متن های زیبا

بشر هیچ نیست، مگر آنچه از خود می‌سازد.

ZibaMatn.IR