زیبا متن : مرجع متن های زیبا

ای انسان! خود به یاری خود برخیز!

ZibaMatn.IR