زیبا متن : مرجع متن های زیبا

دردا و دریغا که در این بازی خونین
بازیچه ایام دل آدمیان است

ZibaMatn.IR

ارسال پروفایل در پروفایل گرام