زیبا متن : مرجع متن های زیبا

یا مقلب قلبمان سنگی شده ، عاری از احساس دلتنگی شده
یا محول حالمان را حال کن ، خشکسالیهایمان خوش سال کن
باز گردان شادی دیروز را ، بعد از این پیروز کن نوروز را . . .
نوروز پیشاپیش خجسته باد
ZibaMatn.IR

ZibaMatn.IR
عکس نوشته یا مقلب قلبمان سنگی شده عا
دانلود عکس نوشته

عکس نوشته یا مقلب قلبمان سنگی شده عا...


ارسال پروفایل در پروفایل گرام