زیبا متن : مرجع متن های زیبا

اندیشیدن به سرانجام هر کار باعث رستگاری است.

ZibaMatn.IR