زیبا متن : مرجع متن های زیبا

کسی که بخواهد همه کاره باشد هیچ کاره است.

ZibaMatn.IR