زیبا متن : مرجع متن های زیبا

امتیاز دهید
4.0 امتیاز از 1 رای

بهمن مرده بود
ششم را زنده کرد
و زهره ای را به زایش
تولد دعوت کرد...
که او منم
او منم که در آسمان
او منم که در زمین
او که خوب مردن را بلد است
و یک گوشه به تشریح خود مشغول است
او که بو بر جیفه اش حرام
است تا زنده شود
گوشت بر تنش نمیشیند
تا خورده شود
و در کفن زیباست
همچون که در لباس
اوکه خون منجمدش
در رگ ها جاریست
و رگش زنده در خاک
استخوان است
او که ششم اش
گره خورده بر پنج
و بهمنش بر شهریور

او که منم
و من که او نیستم
من هیچ ام
و ششم تولدی است
که نه به تبریک
به تسلیت است....

(زهره تاجمیری)
ZibaMatn.IR

زهره تاجمیری شاعر ارسال شده توسط
زهره تاجمیری شاعر


ZibaMatn.IR

این متن را با دوستان خود به اشتراک بگزارید

انتشار متن در زیبامتن